top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Arrangementer med stor takhøyde


Diafan ønsker å bidra til møter og arrangementer tuftet på åpenhet og stor takhøyde. Arrangementer der det gis ro til refleksjon og læring, rom for utvikling og vekst og en arena for å la de virkelig gode ideene komme til uttrykk. Kort sagt skape rom for de gode møtene.

For meg henger stor takhøyde sammen med åpenhet, men også med raushet og respekt. I et raust miljø der man møter respekt for meningene sine og den man er blir det lettere å bidra i diskusjonen og komme med innspill. Og det blir lettere å selv ha et åpent sinn når man lytter til folk med andre synspunkter og innfallsvinkler.

I et slikt miljø kan man i fellesskap jobbe frem de beste løsningene, alle bidrar og alle føler eierskap til den endelige løsningen.

Så; Hvordan kan du legge til rette for et miljø preget av stor takhøyde?

  • Sørg for god informasjon i forkant av møtet. God og nøktern informasjon signaliserer et ønske om åpenhet og respekt for deltakerne idet alle gis den samme muligheten til å komme forberedt til møtet

  • Sett av nok tid i agendaen slik at deltakerne får en reell mulighet til å komme med sine synspunkter

  • Vær omhyggelig med å vise at alle innspill er like velkomne. Kritiske innvendinger kan ofte hjelpe arbeidet fremover og bidra til bedre løsninger. Og selv om det ikke er tilfellet for akkurat den ene innvendingen kan måten du tar imot innspillet på gi signaler til nestemann om hvorvidt det har noen hensikt for ham å lufte sine synspunkter.

  • Om du inviterer til idemyldring bør du stille åpne spørsmål, og du bør vente til slutt med å komme med dine egne synspunkter og løsninger for å ikke legge føringer på resultatet av idemyldringen. Dette blir spesielt viktig dersom du er en autoritet i gruppen.

  • Og det helt selvfølgelige til slutt; Hvordan du snakker til og om både deltakerne og andre er til syvende og sist det mest avgjørende når det gjelder å sette standarden. Dette gjelder for alle fra egne ansatte, konkurrenter og meningsmotstandere til resepsjonisten og cateringpersonalet på stedet. Respekt avler respekt, og folk rundt deg blir mer innstilt på å hjelpe deg i å komme frem til gode løsninger.

24 views0 comments
bottom of page